Tan quan nguyen - 🧡 Trần Hưng Đạo Đánh Tan Quân Nguyên

Quan nguyen tan Nhà Nguyên

Chiến tranh Nguyên Mông

Quan nguyen tan Chiến tranh

Quan nguyen tan Trần Hưng

Chiến tranh Nguyên Mông

Quan nguyen tan Nhà Nguyên

Quan nguyen tan Nhà Nguyên

Quan nguyen tan Chiến tranh

Quan nguyen tan Chiến tranh

Quan nguyen tan Nhà Nguyên

Nguyen Quoc Quan

Quan nguyen tan Chiến tranh

Quan nguyen tan Chiến tranh

Nhà Nguyên

Các đoàn ngoại giao của Mông Cổ được phái sang Đại Việt đề nghị mở đường cho quân đội Mông Cổ đi qua để lên đất Tống.

  • Hội Nghị Diên Hồng Được tin nhà Nguyên chuẩn bị binh mã sang xâm lăng nước ta , vua Nhân Tông cử Trần Phủ sang thương thuyết , đề nghị hoãn binh , nhưng nhà Nguyên không chịu.

  • Nguyen was able to call his wife and speak to her for the first time from the U.

  • Do tỷ lệ người Mông Cổ và người Hán hết sức chênh lệch, văn hóa và chế độ của người Hán cũng ưu việt hơn so với người Mông Cổ, triều đình Nguyên do vậy bảo hộ địa vị của người Mông Cổ, chủ trương Mông Cổ chí thượng chủ nghĩa, thi hành chính sách phân chia chế độ với bốn tầng lớp dân cư: Mông Cổ nhân, Sắc Mục nhân người Tây Vực và Tây Hạ , Hán nhân người Hán nguyên thuộc Kim , Nam nhân người Hán nguyên thuộc Nam Tống.

Nhà Nguyên

.

  • Năm 1289, Nguyên Thế Tổ hạ chiếu phân đẳng cấp hộ tịch nhân khẩu Giang Nam, năm sau chính thức thi hành chế độ tuyển cử, đẳng cấp lần này trở thành căn cứ hộ kế về sau.

  • Các tướng Nguyên khác Trình Bằng Phi , A Bát Xich , Trương Ngọc , Áo Lỗ Xích , giữ gìn Thoát Hoan , đi đường tắt về Tư Minh bên Tàu.

  • Năm Thừa An thứ 1 1196 , bộ tộc Tháp Tháp Nhi phản Kim, Hoàng đế phái Thừa tướng đem quân chinh thảo.
2022 bounty.signals.network